VBA Trong Excel: Cách Viết Tiếng Việt Trong VBA Excel

Rate this post

Chào các bạn, do VBA không hỗ trợ Unicode cho nên từ lâu việc viết tiếng Việt có dấu trong VBA đã là một vấn đề tương đối đau đầu với nhiều bạn. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản và nhanh để viết đc tiếng Việt có dấu trong VBA.

Hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên Laptop phần mềm Excel 2016. Bạn có thể thực hiện tương tự trên phần mềm Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Excel 2020 với thao tác tương tự.

1. Cách tạo thông báo bằng tiếng Việt trong VBA

Với phần này, các bạn điền các thông số: Tiêu đề, nội dung, chọn kiểu Button và kiểu Icon kèm theo trong thông báo:

Kết quả đạt được

2. Cách viết tiếng Việt trong UserForm VBA

2.1. Cách viết tiếng Việt với Label, CommandButton, OptionButton, CheckButton VBA

Với các đối tượng này, các bạn chỉ cần click vào đối tượng để gõ trực tiếp các nội dung trên đó.

2.2. Cách viết tiếng Việt Frame UserForm VBA

Với đối tượng Frame, bạn sẽ không thể sửa trực tiếp như vậy, thì cách làm ở đây là: bạn dùng add-in, ở tab thứ 2, Biên dịch tiếng Việt sang VBA, các bạn gõ tên Frame cần tạo.

Sau đó copy đoạn code đc tạo ra, để set thuộc tính Caption cho Frame trong Private Sub UserForm_Initialize()

Private Sub UserForm_Initialize()
Frame1.Caption = “H” & ChrW(7885) & “c Excel Online – Frame Ti” & ChrW(7871) & “ng Vi” & ChrW(7879) & “t”
End Sub
Kết quả đạt được:

2.3. Cách viết tiêu đề UserForm bằng tiếng Việt

Tại Tab Tiêu đề UserForm tiếng Việt, các bạn điền tiêu đề muốn tạo, code sẽ đc tạo ra:

Sau đó các bạn Copy và dán theo hướng dẫn:

Private Const WM_SETTEXT = &HC
#If Win64 Then
Private Declare PtrSafe Function DefWindowProcW Lib “user32” (ByVal HWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib “user32” Alias “FindWindowA” (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
#Else
Private Declare Function DefWindowProcW Lib “user32” (ByVal HWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib “user32” Alias “FindWindowA” (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
#End IfPrivate Sub UserForm_Initialize()
Dim HWnd&
HWnd = FindWindow(“ThunderDFrame”, Caption)
DefWindowProcW HWnd, WM_SETTEXT, 0, StrPtr(“Ti” & ChrW(234) & “u ” & ChrW(273) & ChrW(7873) & ” Ti” & ChrW(7871) & “ng Vi” & ChrW(7879) & “t”)
Frame1.Caption = “H” & ChrW(7885) & “c Excel Online – Frame Ti” & ChrW(7871) & “ng Vi” & ChrW(7879) & “t”
End Sub

Kết quả đạt được: