Tag: dem so ky tu trong word

Đếm Số Ký Tự,…

Bạn muốn đếm số ký tự, số dòng và số trang của văn bản Word mình đã soạn thảo…