Tag: ham textjoin

Hàm CONCATENATE, CONCAT Và…

Ngoài việc sử dụng dấu & trong Excel để cộng 2 hay nhiều chuỗi, bạn có thể sử dụng…