Tag: ham datedif

Hàm DATEDIF, Tính Khoảng…

Đôi khi, trong quá trình làm việc với dữ liệu ngày tháng ở trong Excel, chúng ta cần tính…