Tag: checkbox trong word

CHECKBOX Trong Microsoft Word,…

Ô checkbox trong Word là gì? Đó là các ô dùng để tick trắc nghiệm trong các đề thi…