Tag: cau truc type of

cấu trúc what kind of

What Kind Of, Type…

Có phải bạn đang tìm kiếm cách đặt câu hỏi với từ what, hay cần phân biệt cấu trúc…