Tag: cau truc object

cấu trúc object

Cấu Trúc Object Trong…

Object vừa là một danh từ, vừa là một động từ trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nghĩa của hai…