Tag: cau truc descirbe

Describe Trong Tiếng Anh:…

Có thể bạn đã từng gặp các đề bài có từ “Describe” như “Describe your family”, “Describe your house”,……