Tag: cau truc avoid

Cấu Trúc Avoid Trong…

Trong quá trình học ngữ pháp Tiếng Anh, hai cấu trúc Avoid và Prevent thường bị nhầm lần về…