Tag: cach su dung COUNT

Hàm COUNT, COUNTIF, COUNTA…

Trong Excel, các hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK được dùng để đếm dữ liệu, đối tượng trong chuỗi…