Tag: cach dung thi qua khu hoan thanh tiep dien

Thì Quá Khứ Hoàn…

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) là thì dùng để diễn tả một hành động đã và đang xảy…