Tính Chất Hóa Học Và Sự Phân Loại Của Oxit – Hóa Lớp 9

Nội dung bài giảng Tính chất hóa học của oxit và khái quát về sự phân loại oxit đi sâu tìm hiểu tính chất hóa học và giúp học sinh nắm bắt được cơ sở phân loại oxit. Mời các em cùng tham khảo với Admin.edu nhé.

Tính chất hóa học và sự phân loại của oxit

1. Tính chất hóa học của oxit

1.1. Tính chất hoá học của oxit bazơ

 • Tác dụng với nước.
  • Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm )

Ví dụ:

Na2O+H2O→ NaOH

 •  Tác dụng với axit:
  • Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Ví dụ:

CuO+ 2HCl→ CuCl2+ H2O

 • Tác dụng với oxit axit :
  • Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối

Ví dụ:

CaO(r) + CO2(k) → CaCO3(r)

2. Tính chất hoá học oxit axit

 • Tác dụng với H2O
  • Nhiều oxit axit tác dụng với H2O tạo thành dung dịch axít

Ví dụ:

P2O+ H2O  →  H3PO4

 • Tác dụng với dd bazơ :
  • Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

Ví dụ:

CO2+Ca(OH)2 → CaCO3+H2O

 • Tác dụng với oxit bazơ
  • Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối

Ví dụ:

CO2  + BaO  →  BaCO3

2. Khái quát về sự phân loại oxit

 • Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước
 • Oxit axit là những oxit tác dụng với dung dịch ba zơ tạo thành muối và nước.
 • Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch baz ơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Ví dụ Al2O3, ZnO
 • Oxit trung tính là những oxit không tạo muối là những oxit không tác dụng với axit, ba zơ, nước. Ví dụ như CO, NO

Khái quát về sự phân loại Oxit

3. Bài tập

Bài 1:

Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất nào có thể tác dụng với nhau.

Lời giải:

Những cặp chất tác dụng với nhau từng đôi một:

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

KOH + CO2 → KHCO3

K2O + CO2 → K2CO3

Bài 2:

Từ những chất sau: Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn một chất thích hợp điền vào các phản ứng:

a) Axit sunfuric + … → kẽm sunfat + nước

b) Natri hiđroxit + … → natri sunfat + nước

c) Nước + … → axit sunfurơ

d) Nước + … → canxi hiđroxit

e) Canxi oxit + … → canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình phản ứng hóa học trên.

Lời giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các bạn sẽ có nhiều kiến thức hơn về tính chất hóa học và sự phân loại của oxit . Chúc các em học tập thật tốt nhé.