Tag: cau truc while

When Và While Trong…

“When” và “While” cùng có nghĩa là “khi”. Nhưng… Bạn có biết, 2 liên từ này có cách dùng…