Tag: cau truc v-ing

V-ed Và V-ing Trong…

Bạn vẫn đang phân vân cách sử dụng, sự khác biệt giữa tính từ V-ING và V-ED, đây sẽ…
cấu trúc to + v

To + V Và…

Một dưới các hiện tượng ngữ pháp thường gặp dưới Tiếng Anh đó chính là dạng động từ đi…