Tag: cau truc so that

Cấu Trúc So That…

Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc so that và such that được hiểu với nghĩa quá……