Tag: cach tao va xoa ghi chu trong word

Tạo, Xóa Ghi Chú…

Microsoft Word hỗ trợ các tính năng với comment hay còn gọi lại ghi chú, bạn có thể tạo…