Tag: cach dung prefer

Cấu Trúc Prefer Trong…

Cách dùng “Prefer” và “Would prefer” để diễn đạt thích một cái gì đó hoặc so sánh thích cái…