Bài Toán Liên Quan Đến Rút Về Đơn Vị – Toán Lớp 3

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (toán rút về đơn vị ) học sinh đã được tìm hiểu trong chương trình Toán 3. Đây là phần kiến thức trọng tâm của chương trình. Bài viết này, Admin.edu sẽ tổng hợp các dạng bài toán liên quan rút về đơn vị mời các em cùng theo dõi nhé.

Bài Toán Liên Quan Đến Rút Về Đơn Vị

Dạng 1: Bài toán tìm giá trị các đơn vị

Bài 1:

Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi có số kg đường là: 234 : 6 = 32 (kg)

8 túi có số đường là: 8 x 32 = 256 (kg)

Đáp số: 256 kg

Bài 2:

7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Hướng dẫn:

Mỗi bao xi măng nặng số ki lô gam là: 350 : 7 = 50 (kg)

5 bao xi măng có số ki lô gam là: 5 x 50 = 250 (kg)

Đáp số: 250kg

Bài 3:

Có 9 hộp kẹo như nhau chứ tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp chứa số viên kẹo là: 144 : 9 = 16 (viên)

8 hộp có số viên kẹo là: 8 x 16 = 128 (viên)

Số em thiếu nhi được chia kẹo là: 128 : 4 = 32 (em)

Đáp số: 32 em

Bài 4:

Có 7 thùng dầu, mỗi thùng có 12 lít. Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng?

Hướng dẫn:

Tổng số dầu là: 7 x 12 = 84 (lít)

Số thùng chia đều là: 84 : 4 = 21 (lít)

Đáp số: 21 lít

Bài 5:

Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đường

Hướng dẫn:

Lúc đầu nhập về mỗi kho số bao đường là: 168 : 3 = 56 (bao)

Mỗi kho lúc sau có số bao đường là: 56 + 16 = 72 (bao)

Cửa hàng đã bán hết số bao đường là: 2 x 72 = 144 (bao)

Đáp số: 144 bao

Bài 6:

Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

24 viên kẹo ứng với số hộp kẹo nguyên là: 6 – 4 = 2 (hộp)

Mỗi hộp có số viên kẹo là: 24 : 2 = 12 (viên)

Lan có tất cả số viên kẹo là: 12 x 6 = 72 (viên)

Đáp số: 72 viên

Bài 7:

Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau)

Hướng dẫn:

Mỗi xe tải chở số bao đường là: 210 : 5 = 42 (bao)

3 xe chở được số bao gạo là: 3 x 42 = 126 (bao)

Tổng số bao đường được chở vào kho là: 210 + 126 = 336 (bao)

Đáp số: 336 bao đường

Bài 8:

Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp bút đựng số cây bút là: 144 : 6 = 24 (cây)

Cửa hàng đã bán hết số bút chì là: 4 x 24 = 96 (cây)

Cửa hàng còn lại số bút chì là: 144 – 96 = 48 (cây)

Đáp số: 48 cây bút chì

Bài 9:

Có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao gạo, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Số bao gạo xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai là:

8 – 6 = 2 (bao)

Mỗi bao gạo chứa số gạo là:

400 : 2 = 200 (kg)

Xe thứ nhất chờ được số gạo là:

200 × 38 = 1600 (kg)

Xe thứ hai chở được số gạo là:

200 × 6 = 1200 (kg).

Đáp số: Xe thứ nhất: 1600kg;  Xe thứ hai: 1200kg.

Dạng 2: Tìm số phần

Bài 1:

Hùng có 56 nghìn đồng mua được 8 quyển truyện tranh cùng loại, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh như thế?

Hướng dẫn:

Giá tiền mỗi quyền truyện là:

56 : 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng có số tiền là:

56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Số quyển truyện Dũng có thể mua được là:

35 : 7 = 5 (quyển).

Đáp Số: 5 quyền.

Bài 2:

Một cửa hàng có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít, người ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu?

Hướng dẫn:

3 thùng có số lít dầu là: 99 – 72 = 27 (lít)

Mỗi thùng chứa số lít dầu là: 27 : 3 = 9 (lít)

Lúc đầu cửa hàng có số thùng dầu là: 72 : 9 = 8 (thùng)

Bài 3:

An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp có số viên bi là : 64 : 8 = 8 (viên)

Bình có số hộp bi là: 48 : 8 = 6 (hộp)

Bình có ít hơn An số hộp là: 8 – 6 = 2 (hộp)

Bài 4:

Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo có số viên: 40 : 5 = 8 (viên)

Số kẹo cần chia đủ cho 36 em là: 36 x 6 = 216 (viên)

Số gói kẹo cần là: 216 : 8 = 27 (gói)

Bài 5:

Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu thùng nước mắm?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Đáp số: 4 thùng

Bài 6:

Huệ gấp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa gấp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ gấp 5 chiếc thuyền và Hoa gấp 4 chiếc thuyền thì ai gấp xong trước? (Biết hai bạn bắt đầu gấp thuyền cùng một lúc)

Hướng dẫn:

Thời gian Huệ gấp một chiếc thuyền là:

36 : 9 = 4 (phút)

Thời gian Hoa gấp một chiếc thuyền là:

30 : 6 = 5 (phút)

Thời gian để Huệ gấp 5 chiếc thuyền là:

4 × 5 = 20 (phút)

Thời gian đề Hoa gấp 4 chiếc thuyền là:

5 × 4 = 20 (phút)

Vậy nếu hai bạn cùng bắt đầu thì cả hai bạn sẽ xong cùng một lúc.

Trên đây, Admin.edu đã tổng hợp lại các dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Hi vọng, chia sẻ cùng bài viết, bạn nắm vững hơn phần kiến thức Toán 3 rất quan trọng này. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau nhé !