Bài Tập Toán Tổng Và Tỉ Của 2 Số Đó – Toán Lớp 4

Cách giải bài tập toán tổng và tỉ của 2 số đó gồm 5 dạng Toán về tổng tỉ có kèm theo các ví dụ bài tập minh họa và đáp án chi tiết. Các bài tập toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ này sẽ giúp các bạn học sinh làm quen với những dạng Toán để tính tổng tỉ, tự luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức dạng này cho các kỳ thi học kỳ, thi học sinh giỏi. Mời các em cùng với Admin.edu tham khảo, tải chi tiết bài viết này nhé.

Bài Tập Toán Tổng Và Tỉ Của 2 Số Đó

1. Các dạng Toán tổng – tỉ lớp 4

  • Dạng toán tổng – tỉ cơ bản
  • Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ
  • Dạng toán tổng – tỉ (ẩn)
  • Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn)
  • Dạng ẩn mối liên hệ

2. Các bài tập minh họa Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số

Bài 1:

Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Nhận xét

– Bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số

– Dự kiện bài thuộc dạng ẩn tổng.

=> Trước khi giải bài theo các bước cơ bản phải tiến hành lập luận để tìm tổng

Giải chi tiết

Bước 1: Đưa về dạng cơ bản

– Số lớn nhất của số có hai chữ số là 99. Vậy tổng hai số là 99

Bước 2: Vẽ sơ đổ

Số thứ nhất: |—–|—–|—–|—–|

Sỗ thứ hai: |—–|—–|—–|—–|—–|

Bước 3: Số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9

Bước 4: Số bé là: (99 : 9) x 4 =44

Số lớn là: 99 : 9 x 5 = 55

Đáp số: Số bé: 44; Số lớn: 55.

Bài 2:

Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Nhận xét

– Bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Chiều dài là số lớn, chiều rộng là số bé, tổng là nửa chu vi.

– Dự kiện bài thuộc dạng ẩn tổng.

=> Trước khi giải bài theo các bước cơ bản phải tiến hành lập luận để tìm tổng

Giải chi tiết

Bước 1: Đưa về dạng cơ bản

=> Nửa chu vi hình chữ nhật là: 350 : 1 = 175.

Bước 2: Vẽ sơ đồ

Chiều rộng: |—–|—–|—–|

Chiều dài : |—–|—–|—–|—–|

Bước 3: Số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7

Bước 4: Chiều rộng là: 175 : 7 x 3 = 75(m)

Chiều dài là: 175 : 7 x 4 = 100(m)

Đáp số: Chiều rộng: 75(m); Chiều dài: 100(m)

Bài 3:

Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Nhận xét

– Bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số.

– Dự kiện bài thuộc dạng ẩn tỉ số.

Giải chi tiết

Bước 1: Đưa về dạng cơ bản

Đoạn thứ hai bằng 1/3 đoạn thứ nhất

Bước 2: Vẽ sơ đồ

Số thứ nhất: |—–|

Sỗ thứ hai: |—–|—–|—–|

Bước 3: Số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4

Bước 4: Đoạn thứ nhất dài là: 28:4 = 7(m)

Đoạn thứ 2 dài là: 28:4 x 3 = 21(m)

Đáp số: Đoạn 1: 7(m);

Đoạn 2: 21(m)

Bài 4:

Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Nhận xét

– Bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số.

– Dự kiện bài thuộc dạng ẩn tỉ số.

Giải chi tiết

Bước 1: Đưa về dạng cơ bản

Số lớn gấp số bé 5 lần => Số bé = 1/5 số lớn

Bước 2: Vẽ sơ đồ

Số bé: |—–|

Sỗ lớn: |—–|—–|—–|—–|—–|

Bước 3: Số phần bằng nhau là: 1 + 5 = 6

Bước 4: Số bé: 72:6 = 12

Số lớn: 72 : 6 x 5 = 60

Đáp số: Số bé: 12

Số lớn: 60

Bài 5:

Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

Giải

Sơ đồ đoạn thẳng

Số bé: |—–|—–|—–|

Số lớn: |—–|—–|—–|—–|—–|

Tổng số phần bằng nhau là:3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là: 96 : 8 x 3 = 36

Số lớn là: 96 – 36 = 6

Đáp số : Số bé: 36

Số lớn: 60

Bài 6:

Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Giải

Sơ đồ đoạn thẳng

Số vở của Minh: |—–|—–|

Số vở của Khôi: |—–|—–|—–|

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là: 25 : 5 x 2 = 10 (quyển vở)

Số vở của Khôi là : 25 : 5 x 3 = 15 (quyển vở)

Đáp số: Minh: 10 quyển vở

Khôi: 15 quyển vở

Qua bài viết trên. Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài tập toán tổng và tỉ của 2 số đó. Chúc các em học tập thật tốt nhé.