Bài Tập Hình Bình Hành – Toán Lớp 4

Bài tập Hình bình hành lớp 4 bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập, giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về tính chu vi, diện tích hình bình hành, củng cố cách làm Toán hình học. Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng Admin.edu tham khảo chi tiết bài viết này nhé!

Bài Tập Hình Bình Hành

1. Định nghĩa

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

Nhận xét: Hình bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song song.

2. Chu vi, diện tích hình bình hành

– Công thức tính chu vi hình bình hành:

C = (a + b) x 2

Trong đó:

C: Chu vi hình bình hành.

a và b: Hai cạnh bất kỳ của hình bình hành.

Công thức tính diện tích hình bình hành:

S = a x h

Trong đó:

a: cạnh đáy của hình bình hành.

h: chiều cao (nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành).

3. Bài tập

Câu 1:

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Câu 2:

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trong hình bình hành ABCD:

A. AB song song với CD …….

B. AB vuông góc với CD …….

C. AB = DC và AD = BC …….

D. AB = BC = CD = DAD…….

 

Câu 3:

Trong hình vẽ dưới đây, biết GD = DC = CE.

Chỉ ra các hình có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD.

Chỉ ra hình có diện tích lớn gấp đôi diện tích của hình chữ nhật ABCD.

Câu 4:

Viết tiếp vào ô trống:

Câu 5:

Viết tiếp vào ô trống:

Câu 6:

Tính diện tích của hình bình hành, biết :

a) Độ dài đáy là 5dm, chiều cao là 60cm;

b) Độ dài đáy là 7cm, chiều cao là 3dm;

c) Độ dài đáy là 8dm, chiều cao là 1m;

d) Độ dài đáy là 62dm, chiều cao là 2m.

Câu 7:

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b. Tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 35cm; b = 12cm.

b) a = 26dm; b = 4dm.

c) a = 1km 200m; b = 750m.

d) a = 12dm; b = 2m.

Câu 8:

Một khu rừng dạng hình bình hành có chiều cao là 500m, độ dài đáy gấp đôi chiều cao.

Tính diện tích của khu rừng đó?

Câu 9:

Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 100m, chiều cao là 50m. Người ta trồng lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Câu 10:

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Diện tích của một hình bình hành là 600m2. Hình bình hành có:

a) Độ dài đáy là 300m, chiều cao là 300m ……..

b) Độ dài đáy là 10m, chiều cao là 60m ……..

c) Độ dài đáy là 60m, chiều cao là 60m ……..

d) Độ dài đáy là 20m, chiều cao là 30m ……..

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình thứ nhất và hình thứ tự từ trên xuống có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau nên các hình đó là hình bình hành.

Câu 2:

A. AB song song với CD: Đ

B. AB vuông góc với CD: S

C. AB = DC và AD = BC: Đ

D. AB = BC = CD = DAD: S

Câu 3:

a) Các hình có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

Hình bình hành ABDG; Hình bình hành ABEC; Hình tam giác AGC; Hình tam giác BDE.

b) Hình có diện tích lớn gấp đôi diện tích của hình chữ nhật ABCD là: Hình tứ giác ABEG.

Câu 4:

Các số đo diện tích viết vào ô trống lần lượt là : 63cm2; 108cm2; 180cm2; 378cm2.

Câu 5:

Câu 6:

Tính diện tích của hình bình hành, biết :

a) Độ dài đáy là 5dm, chiều cao là 60cm;

Đổi 5dm = 50cm

Diện tích hình bình hành là: 50 x 60 = 3000 (cm2).

b) Độ dài đáy là 7cm, chiều cao là 3dm;

3dm = 30 cm

Diện tích hình bình hành là: 7 x 30 = 210 (cm2).

c) Độ dài đáy là 8dm, chiều cao là 1m;

1m = 10dm

Diện tích hình bình hành là: 8 x 10 = 80 (dm2).

d) Độ dài đáy là 62dm, chiều cao là 2m.

2m = 20dm

Diện tích hình bình hành là: 62 x 2 = 124 (dm2).

Câu 7:

a) a = 35cm; b = 12cm.

Chu vi hình bình hành là: (35 + 12) x 2 = 94 (cm).

b) a = 26dm; b = 4dm.

Chu vi hình bình hành là: (26 + 4) x 2 = 60 (dm).

c) a = 1km 200m; b = 750m.

1km 200m = 1200 m.

Chu vi hình bình hành là: (1200 + 750) x 2 = 3900 (m).

d) a = 12dm; b = 2m.

2m = 20dm.

Chu vi hình bình hành là: (20 + 12) x 2 = 64 (dm).

Câu 8:

HD: Độ dài đáy của hình bình hành là:

500 x 2 = 1000 (m).

Diện tích khu rừng là:

1000 x 500 = 500000 (m2).

Câu 9:

HD: Diện tích thửa ruộng là:

100 x 50 = 5000 (m2).

SỐ thóc thu hoạch được là:

50 x (5000 : 100) = 2500 (kg).

2500kg = 25 tạ.

Câu 10:

a) Độ dài đáy là 300m, chiều cao là 300m: S

b) Độ dài đáy là 10m, chiều cao là 60m: Đ

c) Độ dài đáy là 60m, chiều cao là 60m: S

d) Độ dài đáy là 20m, chiều cao là 30m: Đ

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức và cách giải các bài tập hình bình hành. Chúc các em học tập thật tốt nhé!